Hemsidor

Karlshamns kommun hemsida

Karlshamns kommun hemsida – Din guide till kommunens tjänster och information

Karlshamns kommun är en kommun belägen i Blekinge län i södra Sverige. Med sitt strategiska läge vid Östersjökusten har Karlshamn en rik historia som en viktig hamnstad, och idag är kommunen hem för en mångfald av näringsliv och kulturliv. Kommunens hemsida fungerar som en central informationsresurs för såväl invånare som besökare och erbjuder en mängd tjänster och relevant information om allt från kommunal service till lokala evenemang.

Karlshamns kommuns hemsida kan besökare enkelt navigera för att hitta uppgifter om kommunens tjänster och verksamheter. Webbplatsen är designad för att vara användarvänlig och inkluderar detaljerad information om bland annat utbildning, social omsorg och infrastruktur. Dessutom ger hemsidan tillgång till digitala e-tjänster vilket möjliggör för invånarna att hantera ärenden online, vilket underlättar kommunikationen med kommunen och ökar effektiviteten i olika processer.

Blekinge län är känt för sin vackra natur och Karlshamn utgör inget undantag. Kommunens hemsida lyfter fram områdets natursköna platser och kulturella lägenheter, vilket inte bara påvisar Karlshamns engagemang för att främja turismen utan även dess strävan att skapa en attraktiv miljö för sina invånare. Genom en kombination av praktisk information och en inblick i livet i Karlshamn, speglar kommunens hemsida både vardagen och det unika hos denna del av Sverige. Läs mer om Thomas Stenström hemsida här.

Om Karlshamns kommun

Karlshamns kommun är en del av Blekinge län, känt för sitt rika historiska arv och strategiska läge vid kusten. Kommunen präglas av en kombination av kultur, näringsliv och en levande skärgård som är väsentliga för dess identitet.

Historia och Kultur

Karlshamn, etablerad som en tätort på 1600-talet, kännetecknas av sin välbevarade äldre bebyggelse och kommunvapen som symboliserar dess maritima och köpmannamässiga historia. Kulturutbudet är diversifierat med bland annat Korpadalen, som är en viktig arena för konst och historia, och stadens många historiska byggnader och museum.

Geografi

Kommunen sträcker sig över en yta av mark och vatten, inklusive en del av den omgivande skärgården. Berg och skogar, såväl som det öppna landskapet av ägandeå och korpadalen, erbjuder naturområden för rekreation och turism.

Demografi

Enligt data från Statistiska centralbyrån, har Karlshamn en befolkning av uppskattningsvis 32,000 invånare. Kommunens demografi präglas av både gammal och ung, med en god blandning av boende i såväl stads- som landsbygdsmiljö.

Politik och Förvaltning

Politiken i Karlshamn styrs av ett kommunfullmäktige som fattar beslut gällande lokalpolitiska frågor. Kommunen är indelad i administrativa enheter som ansvarar för olika områden, från utbildning till infrastruktur.

Ekonomi och Näringsliv

Ekonomiskt är kommunen dynamiskt med ett näringsliv som innefattar både större företag och småföretagande och ett antal lediga jobb. Företag inom olika sektorer, från tillverkning till service, bildar grunden för en stabil ekonomi.

Kommunikationer och Infrastruktur

Trafik och infrastruktur är välutvecklade och möjliggör effektiva resor både inom och utom kommunen. Vägar, järnvägar och hamnar stöttar den dagliga verksamheten. Parkering och offentlig transport är designade att stödja en hållbar och tillgänglig trafikmiljö för boende och besökare.

Utbildning och Forskning

I Karlshamns kommun lägger man stor vikt vid utbildning och forskning, vilket framgår av de omfattande resurser som tilldelas förskolor, grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning. Kommunen strävar efter att erbjuda högkvalitativ omsorg och utbildning från tidig ålder till vuxenlivet.

Förskolor och Barnomsorg

Karlshamns kommun erbjuder en rad förskolor och barnomsorgsalternativ för att möta familjernas behov. Dessa inkluderar kommunala och privata förskolor samt fritidshem, vilka alla följer läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016). Förskolan är den första steget i utbildningssystemet och är avgörande för barnens tidiga utveckling och lärande.

Grundskolor och Gymnasier

Kommunen sörjer för en fortsatt stark grundläggande utbildning genom sina grundskolor och gymnasieskolor. Skolorna arbetar enligt läroplan (Lgr 11) för grundskolan och gymnasieplan (Gy 11) för gymnasieskolan. Omsorgen om elevers lärande kombinerat med en fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet syftar till att förbereda eleverna för framtida utbildning och arbetsliv.

 • Antalet grundskolor: 12
 • Antalet gymnasieskolor: 2

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning i Karlshamns kommun håller en hög standard och är tillgänglig för alla som söker vidare kunskap eller nya yrkesmässiga färdigheter. Vuxenutbildningen omfattar kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild vuxenutbildning (Särvux), yrkesutbildning och svenska för invandrare (SFI). Dessa program är anpassade för att erbjuda flexibla studieformer som deltid, kvällstid eller distansutbildning, vilket gör det möjligt för individer att fortsätta lära sig genom livet.

 • Komvux-kurser: Mer än 50 olika kurser
 • SFI-kurser: Kontinuerlig intagning och flera nivåer

Denna sektion ger en överblick över hur Karlshamns kommun investerar i bildning på olika nivåer och visar ett starkt engagemang i sin medborgares utbildning och livslångt lärande.

Omsorg och Stöd

Karlshamns kommun erbjuder en rad olika typer av omsorg och stöd för att möta invånarnas behov. Detta inkluderar allt från socialtjänster och försörjningsstöd till vårdalternativ för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänster

Kommunen tillhandahåller försörjningsstöd till de invånare som av olika anledningar inte kan försörja sig själva. Detta inkluderar rådgivning och ekonomiskt bistånd.

Vård och Äldreomsorg

Vård och äldreomsorg är centrala delar av kommunens omsorgstjänster. Man erbjuder hemtjänst tjänster och platser på äldreboende för att säkerställa att äldre får den hjälp och omsorg de behöver.

Funktionshinderomsorg

För personer med funktionsnedsättning finns stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta stöd anpassas utifrån individens förutsättningar och behov.

Kultur och Fritid

Karlshamns kommun erbjuder ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla åldersgrupper och intressen. Bibliotek, idrottsanläggningar, naturområden och ett rikt evenemangsliv bidrar till kommunens kulturella mångfald och rekreation.

Bibliotek och Kulturhus

Karlshamns kommun har flera bibliotek som är kulturens hjärtpunkter och tillgängliga för kunskap, lärande och upplevelser. Kulturhuset kombinerar konst och teater och fungerar som en mötesplats för kreativitet och inspiration.

 • Huvudbiblioteket i centrala Karlshamn
 • Filialer i de mindre orterna
 • Evenemang: Författarbesök, sagostunder, utställningar

Idrottsanläggningar och Badplatser

För aktiv fritid erbjuder kommunen idrottsanläggningar och badplatser för sport och avkoppling i olika miljöer.

Idrottsanläggningar Badplatser
Sporthallar Hav och sjöbad
Fotbollsplaner Utepooler
Idrottsplatser Sandstränder

Natur och Friluftsområden

Kommunens naturområden möjliggör närkontakt med den vackra miljön och är perfekt för vandring, cykling och naturupplevelser.

 • Skyddade naturområden
 • Vandringsleder och cykelvägar
 • Åtgärder för att bevara miljön

Evenemang och Aktiviteter

Året runt anordnas en mängd olika evenemang och aktiviteter för både boende och besökare.

 • Kulturella evenemang: Konserter, teaterföreställningar
 • Säsongsaktiviteter: Festivaler, marknader, sportevenemang

Stadsplanering och Byggande

Karlshamns kommun fokuserar på strukturerad stadsplanering och byggnation för att möta invånarnas behov av bostäder och samtidigt främja en hållbar utveckling av kommunen.

Bygglov och Bostäder

Inom Karlshamns kommun hanteras begäranden om bygglov med noggrann bedömning enligt gällande lagstiftning. Kommunen arbetar för att säkerställa att nya bostäder uppfylls i enlighet med rådande markanvändningsplaner. Informationen kring bygglov omfattar:

 • Ansökningsprocessen: Styrning av hur individer och företag ansöker om bygglov.
 • Riktlinjer: Anvisningar som avser konstruktion, design och placering av bostäder.
 • Beslutstid: Genomsnittlig tidsåtgång för behandling av bygglovsansökningar.

Detaljplaner och Översiktplanning

Detaljplaner är avgörande för kommunens insatser kring markanvändning och stadsutveckling. De är specifika och bindande planer för hur mark ska användas och bebyggas. Översiktsplanen agerar som ett strategiskt instrument som ger riktning för långsiktig utveckling av hela Karlshamns kommun. Viktiga aspekter inkluderar: Läs artikeln om ämnet Ellert Nordmark hemsida här.

 • Planbestämmelser: Preciserar användningen av specifik mark inom detaljplanens område.
 • Samråd: Processen där allmänheten och intressenter involveras i planläggningen.
 • Genomförandetid: Tidsspann under vilket en detaljplan antas vara genomförbar.

Företag och Tjänster

Karlshamns kommun erbjuder en mängd tjänster och stöd för företagare. De har resurser för att underlätta företagsetablering och tillhandahåller väsentlig information om tillstånd och upphandling.

Företagsetablering och Marknad

Näringslivet i Karlshamn stärks genom kommunens stöd till företagsetableringar. De tillhandahåller viktig marknadsinformation och tillgång till lämpliga verksamhetsområden. Kommunen arbetar aktivt med att skapa en gynnsam marknad för alla typer av företag, från småföretag till större industrier. De erbjuder:

 • Information om lediga affärslokaler och mark: Kontinuerlig uppdatering via sin webbplats.
 • Rådgivning till nya och befintliga företagare: Individuella konsultationer för företagsutveckling.

Tillstånd och Upphandling

Karlshamns kommun följer noggrant de regler och lagar som rör tillstånd för verksamheter och dessas upphandlingsprocesser. Detta säkerställer att företagen kan verka under rättvisa och transparenta förhållanden. De fokuserar på:

 • Tillståndsprocessen: Förteckning över de tillstånd som krävs för olika verksamheter.
 • Upphandlingsförfarande: Riktlinjer och kriterier för offentlig upphandling, vilket inkluderar god affärssed och lika behandling för alla leverantörer.

Företag och entreprenörer kan förlita sig på kommunens hemsida för att få tillgång till uppdaterad information och tjänster som är avgörande för deras drift och expansion.

Kommunens Information

Karlshamns kommun tillhandahåller en omfattande webbplats som är källan till kommuninformation och e-tjänster tillgängliga för medborgarna. Webbplatsen är utformad för att vara lättanvänd och tillgänglig för alla, vilket gör det enkelt att komma åt kommunala tjänster och information.

Webbplats och E-tjänster

Karlshamns kommuns webbplats erbjuder en bred variation av digitala tjänster och information för dess invånare. Webbplatsen är optimerad för att ge snabb tillgång till aktuell information om kommunens tjänster och nyheter.

 • Navigering: Webbplatsen har en tydlig och lättanvänd menystruktur.
 • E-tjänster: Online-tjänster inkluderar bl.a. ansökan om bygglov, felanmälan och bokning av lokaler.
 • Informationsutbud: Innehåller information om kommunens verksamhet, dokument, protokoll och beslut.
 • E-post: Kommunen kan kontaktas direkt via e-post för personlig service och förfrågningar.

Användare kan förvänta sig en regelbunden uppdatering av webbplatsinnehållet för att säkerställa att de erhåller de senaste nyheterna och informationen från Karlshamns kommun.

Miljö och Natur

Karlshamns kommun är rikt på diverse naturresurser, inklusive vidsträckta skogar och produktiva jordbruksmarker. Kommunen lägger stort fokus på miljöskydd och hållbarhetsåtgärder för att bevara dessa värdefulla naturtillgångar för framtida generationer.

Skog och Jordbruk

Kommunens skogar täcker en stor del av dess yta och tjänar som viktiga ekosystem. De förvaltas genom hållbara metoder för att stödja både biodiversitet och skogsindustrin. Jordbruket är en annan kärnverksamhet, där lokala bönder engagerar sig i miljövänliga odlingspraktiker för att minimalisera påverkan på naturen.

Skogsförvaltning Jordbruksmetoder
Hållbar avverkning Ekologisk odling
Återplantering Integrerat växtskydd
Biotophänsyn Jordförbättringsåtgärder

Miljöskydd och Hållbarhet

Karlshamns kommun arbetar strategiskt med miljöskydd för att minska miljöpåverkan från olika verksamheter. De strävar efter hållbarhet i alla aspekter, från energiförbrukning till avfallshantering, för att skydda naturområden och främja en hållbar livsmiljö.

 • Initiativ för utsläppsminskning: De inbegriper bland annat övergång till förnybar energi och energieffektiviseringar i kommunens byggnader.
 • Åtgärder för avfallshantering: Kommunen främjar återvinning och ansvarsfull konsumtion.
 • Stöd för lokal biologisk mångfald: Insatser görs för att bevara och återskapa viktiga naturhabitat.

Statistik och Analys

I denna sektion presenteras viktig statistik och analys avseende Karlshamns kommun. Detta inkluderar aktuell befolkningsstatistik och information som rör kommunens utveckling och planering.

Befolkningsstatistik

Karlshamns kommun förlitar sig på regelbunden befolkningsstatistik för att förstå demografiska förändringar och trender. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) bestod kommunens befolkning av X individer vid senaste undersökningstillfället. Statistiken bryter ner befolkningen i kategorier såsom ålder, kön och födelsetakt, vilket är väsentligt för att allmänheten och kommunen ska kunna planera för framtida behov.karlshamns-kommun-hemsida

 • Åldersfördelning:
  • 0-17 år: Y %
  • 18-64 år: Z %
  • 65+: W %
 • Kön:
  • Män: V %
  • Kvinnor: U %

Dessa data visar hur kommunens demografi skiftar och ger underlag för beslut om alltifrån skolor till äldreboenden.

Utveckling och Planering

Planering och utveckling inom Karlshamns kommun styrs av statistik och analyser för att säkerställa ett hållbart tillvägagångssätt. Befolkningsprognoser spelar en central roll i utvecklingsarbetet och möjliggör för kommunen att förbereda sig för framtida förändringar. Data om t.ex. bostadsmarknad, infrastrukturbehov och arbetsmarknadsläge anger riktningen för de strategiska besluten som fattas.

 • Planerade Projekt:
  • Infrastruktur: Etablering av ny rondell vid korsning XYZ
  • Bostäder: Byggandet av 200 nya bostäder i område ABC

Genom insamling och analys av dessa data, säkerställs att kommunens långsiktiga satsningar stämmer överens med de faktiska och prognosticerade befolkningsmönstren.